Sprawozdanie za 2012 rok

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA SKARBNIKÓW SAMORZĄDOWYCH WARMII I MAZUR W SZCZYTNIE ZA ROK 2012

 

 

I. INFORMACJE OGÓLNE O STOWARZYSZENIU

Nazwa:                     Stowarzyszenie Skarbników Samorządowych Warmii i Mazur w Szczytnie

Adres:                      12-100 Szczytno, ul. Staszica 46, woj. warmińsko-mazurskie

Telefon/Faks:            (89) 623 26 28

E-mail:                     skarbnicy@gazeta.pl

Nazwa banku:            Bank Spółdzielczy w Szczytnie, ul. Łomżyńska 20, 12-100 Szczytno

Numer konta:             94 8838 0005 2001 0101 1520 0001

Sąd Rejestrowy:         Sąd Rejestrowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy KRS

Data wpisu:               20.12.2005 r.

Nr KRS:                     0000246812

Regon:                      280078433

NIP:                          745-175-99-20

Rejestr instytucji szkoleniowych: 2.28/00005/2006

II. WŁADZE STOWARZYSZENIA

Kadencja władz Stowarzyszenia trwa cztery lata.

Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia nie pobierają wynagrodzenia z tytułu wykonywanych funkcji.

ZARZĄD:                                        

1. Henryk Samborski – Prezes Zarządu

2. Mariusz Nowak – Członek Zarządu

3. Tadeusz Szyszka – Członek Zarządu

4. Bogdan Podolak – Członek Zarządu

 

KOMISJA REWIZYJNA:               

1. Marta Tamoń – Przewodniczący Komisji

2. Wiesław Kobus – Członek Komisji

3. Tadeusz Kisiel – Członek Komisji

Liczba członków na koniec 2012 r.:

 • Zwyczajnych – 63 osób
 • Wspierających – 0
 • Honorowych – 0

III. ZAKRES DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ

Zgodnie z § 3 Statutu cele Stowarzyszenia to:

Propagowanie oraz wspieranie wszelkich inicjatyw ekonomicznych i udzielanie pomocy poszczególnym samorządom gmin, powiatom oraz podmiotom gospodarczym służącej rozwojowi regionu Warmii i Mazur, w szczególności poprzez:

 • doskonalenie zawodowe pracowników poprzez organizowanie kursów, szkoleń, konferencji, wyjazdów krajowych i zagranicznych,
 • pomoc doradcza samorządom gmin, powiatów i województwa,
 • pomoc w prowadzeniu ksiąg rachunkowych podmiotom gospodarczym,
 • kształcenie i rozwijanie umiejętności kadr jednostek finansowych sfery samorządowej w zakresie kwalifikacji ogólnych, zawodowych i osobowościowych,
 • organizowanie i prowadzenie kursów, szkoleń i seminariów z zakresu zasad funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego i sposobów zarządzania tymi jednostkami oraz zarządzania finansami publicznymi – służących podnoszeniu kwalifikacji zawodowych pracowników samorządowych,
 • pomoc i doradztwo w zakresie narzędzi zarządzania finansami,
 • pomoc i doradztwo urzędnikom administracji publicznej w sprawowaniu ich funkcji mających wpływa na sprawne zarządzanie,
 • prowadzenie kontroli finansowych dla samorządów gmin, miast i powiatów w celu poprawy funkcjonowania jednostek organizacyjnych samorządu,
 • współpraca z fundacjami i stowarzyszeniami i innymi organizacjami, których (statutowym) celem działania jest wspieranie przedsiębiorczości i podnoszenie świadomości z zakresu rozwoju społeczno-gospodarczego państwa,
 • doradztwo zawodowe dla uczestników szkoleń, kursów i seminariów,
 • działanie na rzecz umacniania więzi pomiędzy Samorządami w regionie, na terenie kraju i zagranicą oraz kultywowanie tradycji regionalnej.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 1. Współpracę z władzami samorządowymi.
 2. Współpracę z organizacjami, samorządami, fundacjami i stowarzyszeniami.
 3. Współpracę z instytucjami i organizacjami rządowymi oraz pozarządowymi, a także osobami prawnymi i fizycznymi wykazującymi zainteresowanie celami Stowarzyszenia z kraju i zagranicy.

IV. REALIZACJA CELÓW STATUTOWYCH

W 2012 roku Stowarzyszenie prowadziło następujące działania wypełniając swoje cele statutowe:

SZKOLENIA DLA PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH I JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

W 2012 roku zorganizowano dwa szkolenia i spotkania na terenie Warmii i Mazur.

W większości przypadków Stowarzyszenie korzystało z gościnności poszczególnych urzędów – sale konferencyjne były wynajmowane bezpłatnie, za symboliczną opłatą lub w zamian za bezpłatne uczestnictwo pracowników danej jednostki, co pozwoliło na znaczne obniżenie kosztów organizacyjnych szkolenia i tym samym opłaty za szkolenie.

Łącznie przeszkolono 134 osób.

Poniższa tabela zawiera szczegółowy opis zrealizowanych szkoleń.

Tab. 1 Szkolenia dla pracowników samorządowych  w 2012 r.

Lp.

Nazwa szkolenia

Miejsce szkolenia

Termin

Prowadzący szkolenie

Ilość uczestników

1.

Dyscyplina finansów publicznych w świetle zmian wprowadzonych ustawą z dnia 19 sierpnia 2011r. oraz plany finansowe jednostek organizacyjnych Gminy i Powiatu

Iława

10.02.2012r.

Ireneusz Rek*

Janusz Facon*

84

2.

Dyscyplina finansów publicznych w świetle zmian wprowadzonych ustawą z dnia 19 sierpnia 2011r. oraz plany finansowe jednostek organizacyjnych Gminy

Mrągowo

30.03.2012r.

Ireneusz Rek*

Janusz Facon*

50

*Ireneusz Rek – członek Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie.

*Janusz Facon- członek Kolegium Regionalnej         Izby Obrachunkowej w Olsztyn

Ponadto Stowarzyszenie z dniem 01.04.2012r przystąpiło do realizacji Projektu „Mentor Świadomej Nauki Zawodu”, którego głównym celem jest podniesienie kwalifikacji praktycznych i dydaktycznych 288 nauczycieli przedmiotów zawodowych i instruktorów praktycznej nauki zawodu. Projekt będzie realizowany do końca lutego 2014r. na obszarze całego kraju. Wartość projektu 3 056 979 zł.

Stowarzyszenie, jako beneficjent 30.06.2012r. zakończyło realizację projektu „Nowoczesny Samorząd”, którego partnerami jest 28 Jednostek Samorządu Terytorialnego. Projekt realizowany był ze środków EFS w ramach POKL (Działanie 5.2 Poddziałanie 5.2.1 – Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej - Priorytet V Dobre zarządzanie). Celem projektu jest wzrost, jakości świadczonych usług w 28 urzędach jednostek samorządu terytorialnego woj. warmińsko – mazurskiego do końca maja 2012. Szczegółowymi celami jest podniesienie kompetencji 740 pracowników z 28 urzędów woj. war-maz o niezbędne kwalifikacje do korzystania z elektronicznego systemu obiegu dokumentów oraz wybranych modułów wdrożonego systemu PUMA. Podniesienie wiedzy urzędników na temat standardów i jakości świadczonych przez nich usług za pomocą wyników badania satysfakcji klientów oraz raportów rekomendacyjnych.

Poprawa funkcjonowania urzędów poprzez spełnienie ustawowego obowiązku wdrożenia kodeksu etycznego. Projekt osiągnął wszystkie założone we wniosku o dofinansowanie cele.

W końcu roku 2011 złożono trzy wnioski o dofinansowanie działań/projektów prowadzonych przez stowarzyszenie na rok, 2012 z których jeden uzyskał dofinansowanie. Wniosek pod nazwą Integracyjne zawody sportowe w ramach partnerstwa i współpracy Powiatów Szczycieńskiego, Żywieckiego i Rejonu Wileńskiego złożono w Kancelarii Senatu RP. Zawody odbyły się w dniach 31.08.2012 – 02.09.2012 w Węgorzewie na terenie Zespołu Szkół Ogólnokształcących udział w nich wzięło 148 zawodników w tym 48 uczestników polonijnych. Rozpoczęcie zawodów zainaugurowano towarzyskim meczem piłki koszykowej następnie młodzież rywalizowała w piłce siatkowej dziewcząt i chłopców. Celem zawodów było zacieśnienie i rozwijanie współpracy młodzieży polskiej i polonijnej poprzez sport i rekreację z jednoczesnym pogłębianiem wiedzy o kulturze, tradycji Rzeczpospolitej Polskiej. Wszyscy uczestnicy otrzymali medale pamiątkowe.

Kolejnym zadaniem, które udało się przeprowadzić w 2012r. dzięki środkom z Urzędu Marszałkowskiego Woj. War – Maz, były Integracyjna wymiana młodzieży pomiędzy młodzieżą Rejonu Wileńskiego- (Gimnazjum Niemenczyn) – Litwa, a młodzieżą rejonu Warmii i Mazur (Gmina Dźwierzuty) – Polska. Projekt był podzielony na dwa etapy, z czego w I etapem było opracowanie przez młodzież z Gminy Dźwierzuty oraz Niemenczyna uczestnicząca w warsztatach plastycznych projektu sztandaru dla Gimnazjum w Niemenczynie. W drugim etapie młodzież oraz przedstawiciele Gminy Dźwierzuty przekazali sztandar Gimnazjum im. Konstantego Parczewskiego w Niemenczynie.

Stowarzyszenie podjęło starania o dofinansowanie różnych projektów. Składano wniosek do Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji (FRESE) na wymianę młodzieży Polsko-Litewskiej (pt.” Młodzieżowy Plener Malarski”). Złożono również trzy wnioski do Ministerstwa Spraw Zagranicznych, na dofinansowanie projektów, wymiany młodzieży rejonu Warmii i Mazur i rejonu wileńskiego, pleneru malarskiego oraz zawodów sportowych.

KONTROLE FINANSOWE, AUDYTY

W 2012r zostały przeprowadzone kontrole w zakresie finansowo-księgowym oraz audyty.

1)   Świadczeniu usług audytu wewnętrznego w Gminie Biskupiec. Audyt systemowy.

2)   Audyt systemowy Gminy - Wiejskiej Iława.

3)   Audyt systemowy Gminy – Wiejskiej Susz.

4)   Audyt systemowy Gminy - Miejskiej Węgorzewo.

5)   Audyt systemowy Powiatu Węgorzewskiego

6)   Audyt systemowy Gminy - Miejskiej Lidzbark.

7)   Audyt systemowy Gminy – Wiejskiej Dźwierzuty

8)   Rozbudowa i wyposażenie centrum rehabilitacyjno – edukacyjnego im. Jana Pawła II Audyt zewnętrzny w ramach RPO WiM.

9)   Obsługa administracyjna, struktura organizacyjna koszty i analiza sieci Szkół i Przedszkoli w Gminie Wieliczki.

10)  Gmina Miasto Mrągowo Remont i przebudowa Gimnazjum.

11)  Gmina Miasto Mrągowo Przebudowa Amfiteatru.

12)  Gmina Miasto Mrągowo Uzbrojenie terenów przemysłowo – składowych.

13)  Gmina Iława Budowa ekologicznej mini – przystani.

14)  Audyt zewnętrzny – Audyt operacyjno finansowy Zakładu Gospodarki Komunalnej w Świętajnie.

15)  Audyt zewnętrzny – Budowa sieci światłowodowej w Mieście Mrągowo.

16)  Audyt zewnętrzny- Obsługa administracyjna struktura organizacyjna, koszty i analiza sieci szkół i przedszkoli w Gminie Świętajno.

17)  Audyt zewnętrzny - Analiza wyniku finansowego 2011r i działalności statutowej w pierwszym półroczu2012r Miasto Ostróda.

18)  Modernizacja i przebudowa infrastruktury wodno – ściekowej w Regionie Wielkich Jezior Mazurskich – Masterplan dla WJM – Gmina Pozezdrze.

19)  Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii – zakup kolektorów dla Centrum Rehabilitacyjno – Edukacyjnego.

V. INNE INFORMACJE

1) Stowarzyszenie zatrudnia 9 osób w tym:

- od 1 czerwca 2011 roku Pana Henryka Samborskiego – Audytora

- od 15 grudnia 2012 roku Pana Józefa Widlarza - Biegłego Rewidenta

- od 16 marca 2009 roku Pana Marcina Ostaszewskiego (w wymiarze pełnego etatu)

- od 1 kwietnia 2012 roku Panią Agnieszkę Kaczmarczyk (w wymiarze pełnego etatu)

- od 1 lipca 2012 roku Panią Małgorzatę Bigus (w wymiarze pełnego etatu)

- od 6 grudnia 2012 roku Panią Patrycję Kudzia (w wymiarze pełnego etatu)

- od 1 lipca 2010 roku Panią Hannę Żylińską (na umowę zlecenie)

- od 1 kwietnia 2012 roku Pana Piotra Lipkę (na umowę zlecenie)

- od 29 czerwca 2012 roku Panią Joannę Templin Głównego Księgowego

Ponadto Stowarzyszenie do realizacji kursów, szkoleń, kontroli i in. zatrudnia wykładowców, trenerów, kontrolerów w ramach umów zleceń i umów o dzieło.

2) Stowarzyszenie nie posiada żadnej nieruchomości. Biuro (o powierzchni 50 m2 ) mieści się na ul. Staszica 46 w Szczytnie.

3) Stowarzyszenie składa właściwemu Urzędowi Skarbowemu roczne deklaracje podatkowe podatku dochodowego od osób prawnych CIT-8. Stowarzyszenie jest zwolnione ze składania deklaracji miesięcznych CIT-2 na podstawie informacji przedstawionej Naczelnikowi Urzędu Skarbowego i odpowiednich regulacji ustawowych.

Stowarzyszenie jest płatnikiem zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych dla osób zatrudnionych na umowę o pracę, umowę zlecenia i umowę o dzieło.

4) Stowarzyszenie Skarbników Samorządowych Warmii i Mazur w Szczytnie od 9 listopada 2012r. jest płatnikiem podatku VAT.

5) W 2012 roku w Stowarzyszeniu nie dokonywano żadnej kontroli przez organy publiczne.

Szczytno, dnia 2 kwietnia 2013 r. 

Sporządził: Marcin Ostaszewski

 

Sprawozdanie zostało przyjęte przez Zarząd dnia 2 kwietnia 2013 r.